START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH ARTICLES

心脏血管阻塞·需要通波仔

心脏疾病是沉默的杀手,其中冠状动脉心脏病占了大部份,由于饮食及生活习惯问题,冠心病患者有愈来愈年轻化趋势,目前治疗冠状动脉狭窄阻塞而引起的冠心病,除了药物治疗外,以心导管治疗植入心血管支架最为常见。

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH ARTICLES